Chat with us, powered by LiveChat

Wafabike

Garanti

 • Batteriet på elcykeln ska inte utsättas för extrem hetta eller vatten. Batteriet är väderskyddat för att cykeln ska kunna användas även när det regnar men cykeln får inte utsättas för kontinuerlig vattenpåfrestan som tex i ett vattendrag, diken, bäckar etc.
 • När cykeln inte används ska batteriet förvaras torrt och svalt.
 • Batteriet bör även underhållsladdas om det inte används under en längre tid för att det ska bibehålla sin fulla kapacitet.
 • Garanti omfattar inte batterier som är äldre än ett år, vattenskadade batterier med kortslutning eller nedsatt effekt som följd, batterier som fått skada från olycka eller fall mot hårt underlag.
 • Notera att ett batteriets kapacitet försämras vid kall respektive varm temperatur.
 • WB Concept Store AB lämnar två års garanti för rambrott. Övriga delar på cyklarna och andra varor har ett års garanti. Garantin gäller i Sverige. I övrigt tillämpas för privatpersoner gällande konsumentköplag.
 • Garantin förlängs inte genom att delar byts ut.
 • Garantin innefattar för WB Concept Store AB att skicka de ersättningsdelar som behövs för att Kunden på egen hand skall kunna byta delarna. Eller enligt överenskommelse med verkstad på ort.
 • En ersättningsdel behöver inte vara ny men skall vara i gott funktions skick och minst likvärdig med den utbytta delen.
 • Garantin omfattar inte kedja, vajrar, däck, slang, skärmar, batterier (till ljuse fram & bak), kedjeskydd. Som fel betraktas inte normala intrimnings- eller justeringsåtgärder som justering av växlar och bromsar, ekerspänning, efterdragning av lösa skruvar och muttrar, normal förslitning.
 • Garantin omfattar inte fel som uppstått pga., t.ex. felaktig montering, användning, fukt, förslitning, dålig underhåll/skötsel, överlastning eller yttre åverkan.
 • Lämnade garantier omfattar inte ersättning för direkt eller indirekt skada som Kunden lidit pga. Handhavande fel.
 • Garantin omfattar inte att ersätta kunden för montering/eller annan olägenhet i form av kostnad eller arbete som denna haft för att reparera/åtgärda cykeln. Garantin omfattar inte heller fel som saknar betydelse för cykelns funktion och användning.
 • Garantin omfattar inte heller om ni beställt tumgas/trim eller mappning då det sliter och påfrestar delarna på ett sådant sätt där cykeln ej används på det sätt den skulle göra vid normal körning. 
 • Garantin omfattar inte heller fel som saknar betydelse för cykelns funktion och användning. OBS! Tänk på att cykla med omsorg. Kraftiga stötar såsom trottoarkanter, gupp eller ojämna underlag kan skada cykeln om man kör omdömeslöst. Att upprepade gånger köra i hög hastighet över kanter och gupp kan göra att ramen försvagas.

Datum på orderbekräftelse gäller som inköpsdag. Reklamerar inte kunden inom garantitidens utgång, förlorar kunden rätt att åberopa garantin. Vid förekommande skador eller andra fel på varan är kunden skyldig att omedelbart begränsa ytterligare skada som kan uppstå till följd av fortsatt användning. I förekommande fall kunden åberopar garantierna äger WB Concept Store AB i enlighet med de villkoren här i rätt att avhjälpa felen. I förekommande fall då WB Concept Store AB ej lyckas avhjälpa felen inom 60 dagar skall kunden tillsammans med WB Concept Store AB komma överens om lämplig förlikning. Sådan förlikning överstiger aldrig det av kunden erlagda beloppet för varan.

Tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av dessa garantivillkor skall parterna i första hand försöka lösa genom överenskommelse. Konsument kan vända sig till Konsumentvägledningen eller låta pröva tvisten hos Allmänna Reklamationsnämnden. Tvister kan alltid prövas av allmän domstol. Svensk rätt skall gälla vid tillämpning, tolkning och hävdande av alla rättigheter och skyldigheter förknippade till köpet av varan.

Logga in